cs en de pl

Vítejte na nových stránkách farností. Prosím, poznamenejte si novou a správnou www adresu: www.myanasefarnosti.cz (s písmenem "a"). Adresa www.my-nasefarnosti.cz (s pomlčkou) nebude zanedlouho funkční.

Společenství římskokatolických farností
Jablonec nad Jizerou – Harrachov – Poniklá – Rokytnice nad Jizerou

„Kdo jsme?"

„Okusili jste, že Bůh je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla." (1 Pt 2,3-5.9)

Milí návštěvníci našich farních stránek – místní či přespolní, věřící nebo nevěřící – vítejte v našich farnostech západních Krkonoš – Jablonci nad Jizerou, Rokytnici nad Jizerou, Harrachově a Poniklé.

Farnosti jsou součástí vikariátu Jilemnice, patří do diecéze Hradec Králové. Jsou spravovány administrátorem Mgr. Ivo Kvapilem, který bydlí na faře v Jablonci nad Jizerou a do ostatních farností dojíždí.

Mluvíme-li obecně o „farnosti", máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní jednotka římskokatolické církve,

 • která je biskupem královéhradeckým svěřena do pastýřské péče faráři a jeho spolupracovníků,
 • skrze slavení svátostí v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem je začleněna do společenství celosvětové katolické církve,
 • je povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,

 • kteří mezi sebou vytvářejí otevřené společenství závazných vztahů,
 • v naslouchání Božímu slovu a v modlitbě rostou ke svatosti,
 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách, aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech, ať jsou kdekoli
  • odvážně svědčit o svém vztahu ke Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi,
  • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa,
  • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém.

 

„A o co nám jde?!."

Naše farnosti chtějí být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíc tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho chování vůči Bohu a lidem:

 • být svobodný a zodpovědný,
 • mít úctu k druhému,
 • jednat pravdivě a otevřeně.

 

Závěrem milí návštěvníci našich farních stránek a přátelé našich farností:

 • Kdo s námi souhlasíte, můžete nás povzbuzovat a provázet.
 • Kdo váháte a nejste si jisti, můžete nás oslovit a zeptat se.
 • Kdo si myslíte, že se mýlíme, nebojte se nás poučit a vyvést z omylu.

Všichni však můžeme kráčet společně po této zemi cestou k člověku i k Bohu.

P. Ivo Kvapil

Mapa farností

Ke stažení

Rychlý kontakt

P. Ivo Kvapil
Jablonec nad Jizerou 429
562 01 Jablonec nad Jizerou
ivo.kvapil@wo.cz
mobil: 737 407 587
Společenství římskokatolických farností
Jablonec nad Jizerou – Harrachov – Poniklá – Rokytnice nad Jizerou