cs en de pl

Společenství římskokatolických farností
Jablonec nad Jizerou – Harrachov – Poniklá – Rokytnice nad Jizerou

Farnost sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou

Jablonec je v kronikách je připomínán již koncem 14. století. Důkaz o jeho existenci podávají církevní seznamy far a plebánů na ně dosazovaných z poloviny 14. století.

Původní obyvatelstvo bylo české. V 19. století, kdy vyrůstají první průmyslové podniky německých podnikatelů, se sem začínají stěhovat Němci, kteří v továrnách pracují.

V r. 1896 byl Jablonec povýšen na městys a v roce 1971 na město.

Historie farnosti

Jablonec náležel do střídavě do panství štěpanického a jilemnického. Po bitvě na Bílé Hoře přešla na čas správa do Horní Branné. Na konci 17. stol. zde konali bohoslužby jezuité z Rokytnice a po jejich odchodu zůstal kostel filiálkou Rokytnice. Samostatnou duchovní správu získal roku 1721 včetně přifařených okolních obcí – Končiny, Buřany, Horní a Dolní Dušnice, Bratrouchov, Vojtěšice, Brno, Hejlov a Blansko, které k farnosti dosud patří.

Historie kostela

Již počátkem 14. století zde stál na místě pozdějšího hřbitova dřevěný kostel – jeden z prvních v tomto kraji. První osadníci se zabývali hlavně zemědělstvím a patrně i hornictvím. Snad proto zasvětili svůj kostel svatému Prokopovi, patronu obou profesí. Podle některých zpráv měl být v Jablonci i cisterciácký klášter s opatstvím, který však byl v 15. stol. zničen husity.

Se získáním samostatné duchovní správy již starý kostelík nevyhovoval, byl tedy stržen a 10. července 1775 byl položen základní kámen novému kostelu. Již 10. září 1776 byl posvěcen královéhradeckým generálním vikářem hrabětem Prokopem ze Schaffgotsche, který kostelu věnoval ostatky sv. Prokopa. Pozdně barokní kostel byl přestavěn a rozšířen roku 1893 (jeho kapacita byla plánována na 630 osob), přičemž byla obnovena a doplněna vnitřní výzdoba. 15.10. byl vysvěcen královéhradeckým biskupem Eduardem Janem N. Brynychem.

V r. 1993 k příležitosti 100. výročí rozšíření kostela byla kostelu dána nová fasáda.

Znak obce Jablonec nad Jizerou

Kostel je dominantou města a je součástí jeho znaku. Zajímavostí z kroniky je, že v r. 1895 „byla od rolníka Palouše zakoupena louka mezi kostelem a silnicí z té příčiny, aby pohled na chrám nikdy rušen nebyl domy, které by tam zajisté, kdyby louka ta se do rukou jiných dostala, svým časem postaveny byly.“

Interiér kostela

Zařízení kostela je rokokové z 2. pol. 19. stol. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Prokopu a dva boční oltáře sv. Janu Nepomuckému a Panně Marii Lurdské. Cínová křtitelnice je z r. 1794. Veškeré řezbářské práce provedl A. Sucharda z Nové Paky.

V r. 1983 byl interiér opraven a vymalován a na stropě byly odhaleny fresky apoštolů, jejichž těla byla předchozí malbou zamalována. Byl pořízen nový obětní stůl a nové lavice.

Varhany

Varhany byly přistavěny do nového kostela v r. 1777. V průběhu let došlo k několika úpravám jejich dispozice. Poslední opravu provedli v r. 1999 B. Žloutek ml. a J. Kubát ml. a nástroj je od té doby v dobrém stavu.

Zvony

Zvon Jan Nepomucký ulitý r. 1602 byl kvůli prasklině r. 1850 přelit a pojmenován sv. Prokop. Postupně byly pořízeny další zvony, které byly pro nesouzvuk prodány a r. 1893 pořízeny čtyři nové, dobře laděné. Zrekvírované byly za 1. sv. války.

V r. 1921 byl zavěšen nový zvon na velkou věž. V r. 1922 byly darovány 2 zvony na malou věž. V r. 1926 byly posvěceny 3 nové zvony H1- zasvěcený Božskému srdci Páně, e2 – zasvěcený sv. Antonínu Pad. a Terezii od Ježíška a g – zasvěcený Janu Nepomuckému. Celkem bylo na věži 5 zvonů a na malé věži 2. Zvony byly zrekvírované v r. 1941 přesto, že byla podaná žádosti o zachování aspoň historického zvonu. Byl na něm český nápis, který dokazoval, že Jablonec byl od počátku jen českou obcí. V první světové válce byl ochráněn jako historický.

V současné době jsou na velké věži 4 zvony, které byly pořízeny v r. 1946, a malé 2.

Velké zvony nesou nápisy:

  1. Ježíši, Bože pokoje, smiluj se nad námi.
  2. Pod ochranu Tvou se utíkáme.
  3. Svatý Josefe, vzore dělníků, oroduj za nás.
  4. Svatý Prokope, vzore dělníků, oroduj za nás.

Fara

Fara byla založena r. 1721 za patrona Aloise z Harrachů a stávala na místě nynější stodoly.

V r. 1813 dal Jan z Harrachů postavit faru novou, kde bydlel farář i s kaplanem. Kaplani původně 40 let obývali kaplanku, kterou „postavila a vydržovala“ obec. Součástí areálu fary byly i chlévy a stáj.

V r. 1824 byla vystavěna nová stodola, protože „na správu staré pro sešlost nebylo již pomysliti.“

Od r. 1992  do r. 2007 byla fara postupně opravována prošla kompletní vnitřní rekonstrukcí.

Lidový dům

Katolický dům postavila farnost na vlastní náklady v r. 1924 na místě farních hospodářských budov. Na financování se spolupodílely katolické spolky a za to měly na 25 let právo bezplatného užívání. V sále se konaly slavnosti, divadelní představení, koncerty, přednášky, plesy, zábavy a politické schůze. V části budovy se nacházely byty pro letní hosty.

Za 2. sv. války byl zabrán pro německé účely – divadla, přednášky či slavnosti. Po válce sloužil pro mládež jako místo na zkoušky pro kostel, pro dechovku pana Ulricha, hraní divadla o svátcích, plesy a zábavy.

V 70. letech sloužil jako sklad nábytku, v r. 1978 byl na žádost národního výboru vyvlastněn – částečně se zde bydlelo a v sále byla sběrna papíru. Budova velmi chátrala a opravy se dočkala po navrácení církvi v r. 2010.

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vojtěšicích

Kaple byla postavena v r. 1905 na přání a za peníze místního občana Jana Šimůnka. Vysvěcena byla 4. června 1906. Výročí posvěcení se však slaví při svátku Jména Panny Marie. V r. 1916 byl odebraný velký zvon pro válečné účely, v r. 1926 byly pro kapli pořízeny z darů věřících 2 zvony, které byly zrekvírované v r. 1942. V r. 1948 byly a zavěšeny a posvěceny zvony nové.

Mapa farností

Ke stažení

Rychlý kontakt

P. Ivo Kvapil
Jablonec nad Jizerou 429
562 01 Jablonec nad Jizerou
ivo.kvapil@wo.cz
mobil: 737 407 587
Společenství římskokatolických farností
Jablonec nad Jizerou – Harrachov – Poniklá – Rokytnice nad Jizerou